menu

gxAparatura jest pro­fe­sjo­nal­nym sys­te­mem, słu­żą­cym do za­rzą­dza­nia sprzę­tem me­dycz­nym w in­sty­tu­cjach opie­ki zdro­wot­nej - szpi­ta­lach, kli­ni­kach, przy­chod­niach.

Sy­stem po­zwa­la na szyb­ki prze­pływ in­for­ma­cji o awa­riach i wy­ko­ny­wa­nych pra­cach, po­mię­dzy użyt­kow­ni­ka­mi sprzę­tu na od­dzia­łach a dzia­ła­mi tech­nicz­ny­mi od­po­wie­dzial­ny­mi za utrzy­ma­nie urzą­dzeń w dzia­ła­niu.

Skanowanie załączników.
W środowisku aplikacji realizowane są następujące funkcjonalności:
  • Zm­niej­sze­nie kosz­tów ser­wi­su urzą­dzeń
  • Uspraw­nie­nie pra­cy i skró­ce­nie cza­su usu­wa­nia awa­rii.
  • Cen­tral­ny re­jestr awa­rii. Moż­li­wość wy­sta­wia­nia zgło­szeń przez pie­lę­gniar­ki od­dzia­ło­we.
  • Na­dzór nad ter­mi­na­mi obo­wiąz­ko­wych prze­glą­dów apa­ra­tu­ry oraz da­ta­mi gwa­ran­cji.
  • Umoż­li­wie­nie szyb­kie­go wy­eli­mi­no­wa­nia sprzę­tu, któ­re­go na­pra­wy ge­ne­ru­ją zbyt du­że kosz­ty w sto­sun­ku do je­go war­to­ści.
  • Na­tych­mia­sto­we ge­ne­ro­wa­nie wszech­stron­nych ra­por­tów dla kie­row­nic­twa.
  • Gro­ma­dze­nie do­ku­men­ta­cji w for­mie elek­tro­nicz­nej.
  • Moż­li­wość in­te­gra­cji z sys­te­mem środ­ków tr­wa­łych.

Dane Kontaktowe

GAXAM A.Bar­to­sze­wicz R.Smo­liń­ski spół­ka jaw­na
ul. Sta­ni­sła­wa Woj­cie­chow­skie­go 52 m.26 02-495 War­sza­wa

e-mail:

ga­xa­m@ga­xam.com

tel.:

22 296 91 10

tel. kom.:

535 335 337