menu

gxWork jest sys­te­mem słu­żą­cym do wspo­ma­ga­nia i nad­zo­ru prac dzia­łu tech­nicz­ne­go szpi­ta­la, zwią­za­nych z bu­dyn­ka­mi, in­sta­la­cja­mi i urzą­dze­nia­mi pod­le­gły­mi tym służ­bom. Apli­ka­cja uwzględ­nia po­trze­by i spe­cy­fi­kę szpi­ta­la w za­kre­sie utrzy­ma­nia tech­nicz­ne­go in­fra­struk­tu­ry.

Funkcjonalności:
  • Re­je­stra­cja zgło­szeń o awa­riach.
  • Uspraw­nie­nie i upo­rząd­ko­wa­nie pra­cy oraz skró­ce­nie cza­su usu­wa­nia awa­rii.
  • Na­dzór nad ter­mi­na­mi obo­wiąz­ko­wych prze­glą­dów obiek­tów bu­dow­la­nych i in­sta­la­cji.
  • Ro­zli­cza­nie kosz­tów ma­te­ria­łów z do­ku­men­tów ma­ga­zy­no­wych i fak­tur na od­po­wied­nie od­dzia­ły.
  • Ro­zli­cza­nie go­dzin pra­cy.
  • Ge­ne­ro­wa­nie wszech­stron­nych ra­por­tów dla kie­row­nic­twa
  • Pro­wa­dze­nie re­je­stru umów na wy­ko­na­nie prac ser­wi­so­wych i bu­dow­la­nych.
  • Pro­wa­dze­nie cen­tral­ne­go elek­tro­nicz­ne­go re­je­stru zgło­szeń. Zgło­sze­nia wpro­wa­dza­ne są bez­po­śred­nio przez od­dzia­ły szpi­tal­ne.

Dane Kontaktowe

GAXAM A.Bar­to­sze­wicz R.Smo­liń­ski spół­ka jaw­na
ul. Sta­ni­sła­wa Woj­cie­chow­skie­go 52 m.26 02-495 War­sza­wa

e-mail:

ga­xa­m@ga­xam.com

tel.:

22 296 91 10

tel. kom.:

535 335 337