menu

gxTran­spor­t jest na­rzę­dziem po­ma­ga­ją­cym w nad­zo­rze środ­ków trans­por­to­wych.

Dzię­ki sze­ro­kim me­cha­ni­zmom wy­szu­ki­wa­nia i kon­fi­gu­ra­cji sys­tem umoż­li­wia szcze­gó­ło­wą kon­tro­lę nad za­ku­pem, ser­wi­sem, ubez­pie­cze­nia­mi i ma­te­ria­ła­mi eks­plo­ata­cyj­ny­mitrans­por­tu w przy­stęp­nej i in­tu­icyj­nej for­mie.

Funkcjonalności:
  • Przy­po­mi­na­nie o zbli­ża­ją­cych się ter­mi­nach ubez­pie­cze­nia.
  • Re­jestr kosz­tów po­nie­sio­nych na na­pra­wy i utrzy­ma­nie po­jaz­du
  • Zestawienia miesięcznych kosztów eksploatacji pojazdów i kosztów paliwa
  • Ob­słu­ga zbior­czej fak­tu­ry trans­por­to­wej za za­kup pa­li­wa i ma­te­ria­łów eks­plo­ata­cyj­nych
  • Rejestr kart drogowych
  • Ro­zli­cza­nie prze­bie­gów po­jaz­du z da­ny­mi o kie­ru­ją­cym, prze­je­cha­nych ki­lo­me­trach, sta­nie licz­ni­ka, cza­sie wy­ko­rzy­sta­nia.
  • Re­jestr po­jaz­dów ze szcze­gó­ło­wy­mi in­for­ma­cja­mi ta­ki­mi jak: mar­ka, mo­del, pro­du­cent, typ nadwo­zia, ro­dzaj na­pę­du, pa­li­wo, da­ne re­je­stra­cyj­ne sa­mo­cho­du.

Dane Kontaktowe

GAXAM A.Bar­to­sze­wicz R.Smo­liń­ski spół­ka jaw­na
ul. Sta­ni­sła­wa Woj­cie­chow­skie­go 52 m.26 02-495 War­sza­wa

e-mail:

ga­xa­m@ga­xam.com

tel.:

22 296 91 10

tel. kom.:

535 335 337