menu

gxIT jest za­awan­so­wa­nym roz­wią­za­niem prze­zna­czo­nym dla Dzia­łu In­for­ma­ty­ki firm oraz szpi­ta­li, słu­żą­cym do za­rzą­dza­nia za­so­ba­mi IT. Po­zwa­la sku­tecz­nie a za­ra­zem w pro­sty spo­sób nad­zo­ro­wać za­rów­no sprzęt kom­pute­ro­wy jak i li­cen­cje bę­dą­ce w po­sia­da­niu fir­my. Sy­stem jest tak­że plat­for­mą do prze­sy­ła­nia in­for­ma­cji o uster­kach, wy­ko­na­nych pra­cach oraz za­po­trze­bo­wa­niach na ma­te­ria­ły eks­plo­ata­cyj­ne po­mię­dzy użyt­kow­ni­ka­mi sprzę­tu a oso­ba­mi ser­wi­su­ją­cy­mi.

Funkcjonalności:
  • Za­py­ta­nia ofer­to­we – two­rze­nie i roz­sy­ła­nie do firm w ce­lu ro­ze­zna­nia ryn­ku.
  • Ewi­den­cja li­cen­cji do­wol­ne­go ro­dza­ju z kon­tro­lą ter­mi­nów obo­wią­zy­wa­nia.
  • Ob­słu­ga ma­te­ria­łów eks­plo­ata­cyj­nych sprzę­tu.
  • Przy­pi­sa­nie sprzę­tu do użyt­kow­ni­ka, bu­dyn­ku i po­miesz­cze­nia
  • Re­jestr uste­rek zgła­sza­nych w sys­te­mie przez użyt­kow­ni­ków sprzę­tu.
  • Wy­sta­wia­nie dla firm zle­ceń wy­ko­na­nia na­praw, czysz­czeń itp. Ob­słu­ga zle­ceń na wie­le urzą­dzeń.
  • Au­to­ma­tycz­ne ge­ne­ro­wa­nie tre­ści pism i do­ku­men­tów na pod­sta­wie de­fi­nio­wal­nych sza­blo­nów.

Dane Kontaktowe

GAXAM A.Bar­to­sze­wicz R.Smo­liń­ski spół­ka jaw­na
ul. Sta­ni­sła­wa Woj­cie­chow­skie­go 52 m.26 02-495 War­sza­wa

e-mail:

ga­xa­m@ga­xam.com

tel.:

22 296 91 10

tel. kom.:

535 335 337